[1]
T. A. . Trần, K. T. Trần, Q. D. . Phùng, T. P. . Nguyễn, và H. A. . Trần, “CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.