[1]
T. H. . Đào và M. P. . Nguyễn, “LIÊN QUAN GIỮA SỰ THAY ĐỔI NIÊM MẠC TỬ CUNG SAU KHI DÙNG PROGESTERONE VỚI KẾT QUẢ CÓ THAI Ở CHU KỲ CHUYỂN PHÔI NANG ĐÔNG LẠNH”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.