[1]
T. N. H. Nguyễn, H. K. . Đỗ, và M. T. Đào, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT CETUXIMAB KẾT HỢP HÓA TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY VÙNG ĐẦU CỔ TÁI PHÁT, DI CĂN”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.