[1]
T. H. . Vũ, T. T. . Nguyễn, L. H. . Trịnh, T. L. . Nguyễn, T. L. A. . Lương, và T. K. T. . Hồ, “KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ UNG THƯ VÚ BẰNG PHẦN MỀM CANRISK”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.