[1]
H. B. Nguyễn, C. T. Nguyễn, H. B. . Lê, và X. T. . Trần, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU XOAY TRỤC VẬT HANG”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.