[1]
P. H. . Đinh và T. K. L. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BÁN PHẦN SỤN CHÊM KHỚP GỐI”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.