[1]
T. K. O. . Nguyễn, A. T. . Nguyễn, và T. A. . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH THÙY THÁI DƯƠNG”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.