[1]
T. H. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH MÀNG CỨNG XOANG HANG GIÁN TIẾP BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.