[1]
T. T. N. . Nguyễn và V. Đoàn . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẢN VỆ Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.