[1]
C. V. . Trần, V. H. . Trương, và H. S. . Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI BẰNG BÔI KEM CLOTRIMAZOL 1%”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.