[1]
Đình P. . Vũ và M. H. . Thân, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CĂN NGUYÊN GÂY SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.