[1]
T. Đào . Nguyễn, G. M. . Ngô, và N. Ánh . Trần, “GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.