[1]
T. L. A. . Nguyễn, T. T. H. . Đỗ, và T. T. . Đàm, “SỰ HÀI LÒNG VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP LÝ THUYẾT VÀ LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.