[1]
V. Đức . Đặng, T. T. . Nguyễn, T. D. . Bùi, và Q. M. . Lưu, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CẤP CỨU, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.