[1]
Q. K. . Bạch, T. V. N. Bùi, H. T. . Nguyễn, và Đức B. . Vũ, “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH VI KHUẨN - VI NẤM GÂY NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.