[1]
T. L. . Nguyễn, A. T. . Đỗ, T. . Trần, và T. T. H. . Nguyễn, “KẾT QUẢ HÓA TRỊ BỔ TRỢ SAU HÓA XẠ TRỊ TIỀN PHẪU VÀ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN CT3, 4N1-2M0 TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.