[1]
T. T. H. . Nguyễn, T. Đạt . Đỗ, và T. H. T. . Phan, “KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.