[1]
Q. R. Nguyễn, B. N. Lại, N. T. Lê, và N. Q. Phạm, “KẾT QUẢ TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG XƯƠNG HÀM DƯỚI BẰNG VẠT XƯƠNG MÁC CÓ SỬ DỤNG MÁNG HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.