[1]
T. D. Đỗ, V. T. Lê, và T. H. T. Lương, “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.