[1]
Q. T. Lê, Đỗ N. Nguyễn, và Đình T. Lê, “VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH TẦNG DƯỚI GỐI CÓ BIẾN CHỨNG MẤT MÔ: KẾT QUẢ CAN THIỆP NỘI MẠCH”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.