[1]
V. N. Lâm và H. T. Nguyễn, “ĐIỀU TRỊ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG – CHẬU BẰNG KỸ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH BẢO TỒN ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG ”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.