[1]
Đỗ N. Nguyễn và D. T. Nguyễn, “SUY CẦU NỐI ĐỘNG – TĨNH MẠCH DÙNG CHẠY THẬN CHU KỲ SỰ PHỨC TẠP VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.