[1]
M. H. Đỗ, T. D. Phạm, V. T. Trần, và N. C. T. Võ, “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.