[1]
Đức P. Tống và Q. M. Phạm, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG THỞ CỦA MASK THANH QUẢN DẠ DÀY TRONG THỦ THUẬT NỘI SOI TIÊU HÓA TRÊN”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.