[1]
T. K. H. Nguyễn, T. C. Phan, và T. P. Lê, “HỘI CHỨNG CHÂN KHÔNG YÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.