[1]
T. H. Nguyễn và D. C. Trần, “NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ XỬ TRÍ THAI NGHÉN THOÁT VỊ HOÀNH TRÁI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ-SẢN TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.