[1]
V. K. Nhuien, Q. T. Mai, và V. H. Nguyễn, “LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.