[1]
T. T. H. Ngô và C. Y. Nguyễn, “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN LOÃNG XƯƠNG CỦA NGƯỜI BỆNH TRÊN 40 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2022”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.