[1]
T. N. D. Lê, Q. A. Nguyễn, T. K. T. Phạm, và T. N. B. Phạm, “ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH MẮT TUYẾN GIÁP”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.