[1]
Q. N. Lê, X. K. Nguyễn, và Q. H. Dương, “NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN STAT6 RS703817 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN CÓ HBSAG (+)”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.