[1]
T. H. P. Trần, T. H. Nguyễn, và N. M. Trần, “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC THÀNH TĨNH MẠCH TINH Ở NGƯỜI BỆNH GIÃN TĨNH MẠCH TINH”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.