[1]
T. H. T. Nguyễn và T. H. Trần, “THỰC HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.