[1]
M. B. L. Trần, Đăng K. Đỗ, V. T. Lương, và T. V. Trần, “VAI TRÒ PHÂN ĐỘ GLASS TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU MẠN TÍNH ĐE DỌA CHI”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.