[1]
H. G. Phan, Đức T. Vũ, Đăng L. Vũ, H. Đức Trương, và Đình H. Trịnh, “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.