[1]
V. H. Nguyễn, T. D. Phan, V. T. Lê, và T. T. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẢNH BÁO VA CHẠM CỦA PHẦN MỀM LẬP KẾ HOẠCH XẠ PHẪU GAMMA KNIFE DỰA VÀO TỌA ĐỘ ĐIỂM CHIẾU XẠ VÀ ĐỘ DÀI CÁC THANH, VÍT CỐ ĐỊNH CỦA KHUNG ĐỊNH VỊ”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.