[1]
A. T. Đỗ và T. T. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN IV - TÁI PHÁT VÀ/HOẶC DI CĂN”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.