[1]
T. T. U. Nguyễn, X. H. Đinh, và P. M. Nông, “ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.