[1]
V. N. Cáp, Đình D. Nguyễn, và T. N. Cao, “THỰC TRẠNG SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH TRÌ HÀ NỘI NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.