[1]
M. H. Đào, T. V. H. Đặng, và G. T. Đỗ, “ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CỦA MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ TRONG VÒNG 3 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.