[1]
T. T. Vũ, Q. C. Lương, T. H. G. Bùi, và H. T. Trần, “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN LƯỢC THỞ MÁY ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.