[1]
T. H. Lê và A. T. Hoàng, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KÍCH THƯỚC U VỚI ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA U HẮC TỐ ÁC TÍNH MÀNG BỒ ĐÀO”, VMJ, vol 535, số p.h 2, tháng 2 2024.