[1]
V. T. . Nguyễn, H. T. . Trần, và T. H. Hà, “LIỆU PHÁP NHŨ TƯƠNG LIPID 20% ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.