[1]
Ánh T. Giáp, V. H. Nguyễn, và T. T. . Nguyễn, “PHÂN LOẠI TOAST VÀ MỘT SỐ BIẾN THỂ GEN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO TRẺ TUỔI”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.