[1]
T. D. . Nguyễn, D. L. . Nguyễn, V. G. . Bùi, và T. L. . Nguyễn, “GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP SINH THIẾT LÕI CÁC TỔN THƯƠNG TUYẾN VÚ CÓ VÔI HÓA NGHI NGỜ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.