[1]
V. T. . Nguyễn, Q. Đạt . Ngô, H. T. . Nguyễn, và H. N. T. . Nguyễn, “XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.