[1]
T. D. . Ngô, T. M. C. Dương, N. Ánh . Trần, và T. S. . Nguyễn, “KHẢO SÁT GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ABIC (AGE BILIRUBIN INR CREATININE) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH GAN MẠN DO RƯỢU”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.