[1]
V. H. . Trương, C. V. . Trần, và H. S. . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.