[1]
Q. M. . Lưu, T. D. . Bùi, V. Q. . Lê, T. N. K. . Thạch, và T. T. . Nguyễn, “KHẢO SÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI 6 BỆNH VIỆN QUÂN Y KHU VỰC PHÍA BẮC”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.