[1]
Q. K. . Bạch, B. K. . Nguyễn, T. T. B. . Võ, và P. T. H. . Đào, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ CHIMERISM VÀ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU GHÉP TẾ BÀO GỐC ĐỒNG LOÀI ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2021”, VMJ, vol 535, số p.h 1, tháng 2 2024.