[1]
P. Văn Minh và P. . Thị Kiều Loan, “TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO”, VMJ, vol 504, số p.h 1, tháng 8 2021.